Default image

Lục Phong

Triết học là tặng phẩm và cũng là hình phạt. Yêu nó thì khổ mà vắng nó thì buồn...

Cuộc sống!

Cuộc sống! Một từ chỉ có 2 chữ nhưng nếu mở nó ra như một cánh cửa, người ta sẽ thấy đằng sau nó là cả một cuốn phim của lịch sử nhiều tầng lớp, nhiều góc cạnh. Đó là…